Περίληψη

Το eOUTLAND, ο διάδοχος του προηγούμενου, επιτυχημένου έργου, OUTLAND, έρχεται να εκμεταλλευτεί την μέχρι τώρα εμπειρία, ώστε να εδραιώσει καλύτερους όρους προστασίας του NATURA 2000 και άλλων προστατευόμενων περιοχών στην διασυνοριακή περιοχή, από φυσικούς κινδύνους και, συγκεκριμένα, από πλημμύρες και πυρκαγιές. Οι φυσικοί κίνδυνοι με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα, ενώ μπορεί να επηρεάσουν μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Το έργο έχει ως στόχο να αξιοποιήσουν και να ενισχύσουν την προσφορά των εθελοντών πολιτικής προστασίας της διασυνοριακής περιοχής, ώστε να εδραιωθεί ένα κοινό, ολοκληρωμένο και άρτια εξοπλισμένο πλαίσιο για την εκπαίδευση, κατάρτιση και επιχειρησιακή υποστήριξή τους, σε θέματα διαχείρισης πυρκαγιών και πλημμυρών. Αυτό θα οδηγήσει στην προστασία της διασυνοριακή βιοποικιλότητας από φυσικούς κινδύνους και στην βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης των διασυνοριακών βιοτόπων, καθώς και στην προστασία της κοινωνίας από επερχόμενες φυσικές καταστροφές.

Η διασυνοριακή προσέγγιση θα αντιμετωπίσει και θέματα αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας και επιχειρησιακής συμβατότητας μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων εθελοντών πολιτικής προστασίας, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αφορούν μια κοινή διακρατική ομάδα. Τα κύρια αποτελέσματα του eOUTLAND συμπεριλαμβάνουν (α) τη δημιουργία ενός πιστοποιημένου ολοκληρωμένου κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα αποτελείται από συγκεκριμένες ενότητες και εκπαιδευτικό υλικό, κατάρτιση επί τόπου, μέσω βίντεο και μέσω άμεσης διαδικτυακής μετάδοσης και καινοτόμων εργαλείων μάθησης ΤΠΕ, (β) την δημιουργία ενός δυναμικού πλαισίου που θα αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των διασυνοριακών εθελοντών πολιτικής προστασίας στην προστασία του περιβάλλοντος/βιοποικιλότητας από φυσικούς κινδύνους, (γ) να θέσει τις βάσεις για τη μελλοντική βιωσιμότητα μέσω της εδραίωσης διαδικασιών πιστοποίησης, διασφαλίζοντας την δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου και τη δημιουργία ενός βιώσιμου και αειφόρου διασυνοριακού δικτύου δομών.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο νέος κοινός χαρακτήρας της διασυνοριακής προσέγγισης (κοινή πιστοποιημένη κατάρτιση, καινοτόμα και επιστημονικά εργαλεία ΤΠΕ, λύσεις διαλειτουργικότητας και συνεργασίας, δημιουργία δικτύων) καθιστά το έργο πρωτοπόρο στον κλάδο του. Η προστιθέμενη αξία συνίσταται στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού και καινοτόμου συστήματος για την προστασία του NATURA 2000 και άλλων προστατευόμενων περιοχών στη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και πολιτών και ιδιοκτησιών, ενώ βοηθά την βιώσιμη οικονομική διαχείριση των πόρων των κεντρικών και τοπικών διοικήσεων. Επιπρόσθετα, το έργο θα προωθήσει την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας, προσφέροντας οφέλη για την αντοχή, ασφάλεια και πρόληψη των αρνητικών συνεπειών που προκαλούνται από  φυσικές καταστροφές.Τέλος, το έργο στοχοθετεί την προώθηση του εθελοντισμού και την εξοικείωση των εθελοντών με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία καθώς και την συνεχή εξέλιξη και επιχειρησιακή εφαρμογή ενός ήδη επιτυχημένου προηγούμενου έργου στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και πέρα από αυτήν.