Ενότητες / Εγχειρίδια / Χάρτες

Σχέδιο επικοινωνίας

Διασυνοριακή διαλειτουργικότητα και συνεργασία των εθελοντών πολιτικής προστασίας σε επίπεδο οργάνωσης, συμβάντων και επιχειρήσεων. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Διασυνοριακή ενημέρωση για την αξία και ευπάθεια περιβάλλοντος/βιοποικιλότητας (Ελληνικά, Αγγλικά)

Διαχείριση πυρκαγιών (Ελληνικά, Αγγλικά)

Διαχείριση πλημμυρών (Ελληνικά, Αγγλικά)

Προσωπική ασφάλεια εθελοντών πολιτικής προστασίας (Ελληνικά, Αγγλικά)

Εξοπλισμός και εργαλεία εθελοντών πολιτικής προστασίας

Ψηφιακός χάρτης καυσίμων στην διασυνοριακή περιοχή και εντοπισμός κομβικών σημείων πυρκαγιών

Ψηφιακός χάρτης εδάφους στην διασυνοριακή περιοχή και εντοπισμός σημείων πλημμυρών